עקרון זכויות האדם והאזרח


מהי זכות?
זכות היא אפשרות לבצע דבר מה או להישמר מפני פעולה חיצונית הנכפית על האדם.

חשוב לזכור:
1. לא כל זכות מעוגנת בחוק.
2. זכות היא עניין יחסי ולא מוחלט, כלומר - זכויות מתנגשות זו בזו (ובאינטרסים שונים), אין זכות שמתקיימת באופן מלא תמיד.
3. לא "ממציאים" זכויות, כלומר - יש רשימת זכויות קיימת ומוכרת (ומתפתחת), אבל זה לא עניין אישי.

התנגשות בין זכויות לזכויות ובין זכויות לאינטרסים
זכויות ואינטרסים ציבוריים נוטים להתנגש במציאות אלו עם אלו. מכיוון שאין זכויות מוחלטות, צריך למצוא דרך להכריע.

במקרים של התנגשות בית המשפט נוקט בשיטת "שקלול ואיזון בין זכויות":

  1. בית המשפט בודק האם זכות אחת חשובה מאחרת (לא תמיד יש).
  1. בית המשפט מנסה להגיע למצב של מינימום פגיע בכל אחת מהזכויות בהתאם לשקלול או להכרעה - האם יש זכות שבאותו הקשר חשובה יותר מאחרות.

*אינטרס ציבורי= צורך משותף של קבוצת אנשים או הציבור כולוהזכויות הבסיסיות

הזכויות הבסיסיות הינן קבוצה של זכויות שניתנות לכל אדם, מרגע לידתו ולכל אורך חייו.
זכויות אלו ניתנות בצורה אוטומטית, ולכן המדינה לא יכולה לשלול אותן באופן שרירותי (ללא סיבה ראויה), אלא רק לאחר הליך משפטי מתאים.
זכויות או נועדו לשמירה על כבודו של אדם וקדושת חייו.
על המדינה להגן על זכויות אלו באמצעות מוסדות ומנגנונים שונים, דוגמת צבא ומשטרה.

פירוט הזכויות

1. הזכות לחיים ולבטחון  / הזכות לשלמות הגוף: זכותו של כל אדם לחיות בצורה בטוחה, ללא חשש לחייו או לגופו, ולהיות מוגן מפני איומים מפני פגיעה. על המדינה מוטלת החובה להגן על זכות זו באמצעות מנגנונים שונים דוגמת צבא או משטרה.

2. הזכות לכבוד: זכותו של כל אדם שלא להיות נתון ליחס מעליב, משפיל או מבזה.
זכות זו סובייקטיבית ונתונה לפרשנויות, ולכן יש לה זכויות משנה מוגדרות יותר:
2א. הזכות לפרטיות: זכותו של כל אדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו האישיים - ללא הסכמתו.
2ב. הזכות לשם טוב: זכותו של כל אדם שהמוניטין שלו לא ייפגעו כתוצאה מפרסום דברי שקר בפומבי.

3. הזכות לקניין: זכותו של כל אדם להחזיק ברכוש ולצבור אותו, וכן לעשות עם רכושו כל דבר שירצה - מבלי לחשוש שהרכוש יילקח ממנו.
ישנו קניין חומרי/מוחשי (דברים שהאדם יוצר בכוח גופו או באמצעות מכונות, דוגמת מכונית, בית, כסף וכו')
וישנו קניין רוחני (דברים שהאדם יצר בכוח המחשבה, דוגמת פטנט, המצאה, שיר וכו')

4. הזכות לשוויון: כל בני האדם נולדו בעלי ערך דומה, ולכן הם זכאים לקבל יחס שווה לזולתם ולהיות מוגנים מפני אפליה שאינה מוצדקת, ללא הבדלי דת, גזע ומין.
ישנם שני מובנים לשוויון:
- שוויון פורמלי: שוויון זה הוא בהליכים ובזכויות שניתנים לאדם, כלומר מוודאים שכולם יקבלו יחס שווה, גם אם מדובר באנשים שונים זה מזה. למשל: שוויון בפני החוק - החוק פונה באופן שוויוני לכולם ונאכף באופן שווה; שוויון פוליטי - לכל האזרחים זכות שווה לבחור ולהיבחר, הקול של כל אדם שווה לאחר בקלפי.
- שוויון מהותי: שוויון זה הוא בנסיון להגיע לתוצאה שווה בין אנשים שונים, ולכן לעתים אנשים שונים זה מזה יקבלו יחס שונה, בנסיון להביא אותם לתוצאה דומה; זהו שוויון הזדמנויות, בו שואפים לתת לכולם הזדמנות שווה להגשים את עצמם ולקחת חלק בחיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים במדינה.

כדי להשיג שוויון מהותי ישנם 3 סוגי מדיניות שצריך להכיר:
- אפליה פסולה: מתן יחס שונה לבני אדם שווים ללא סיבה מוצדקת ורלוונטית למצב. אפליה יכולה להיות כנגד בני אדם יחידים או קבוצות.
- הבחנה (מותרת): מתן יחס שונה לבני אדם שונים כשהשוני ביניהם רלוונטי למצב. יחס שונה זה הוא לבני אדם יחידים, והוא לרוב קבוע.
- העדפה מתקנת: מתן זכויות יתר לקבוצה מוגדרת של אנשים ולזמן מוגבל, על מנת לתקן עוול היסטורי שגרמה להם המדינה או פער בינם לבין אוכלוסיית הרוב. מדיניות זו היא זמנית - לפרק זמן שנקבע מראש (למשל 5 שנים) או עד לצמצום הפער.
Comments